bases del certamen (val)

(Valencià)

BASES REGULADORES DE LA PRIMERA EDICIÓ DEL CERTAMEN CREATIU DE CONSCIENCIACIÓ CAP A UN TURISME SOSTENIBLE DE LA CÀTEDRA NOVA TRANSICIÓ VERDA

1.OBJECTE

Conscienciar i sensibilitzar l’estudiantat de la necessària transició verda en el model turístic i de la necessitat d’afrontar els reptes del canvi climàtic en el turisme, així com implicar les noves generacions en aquestes accions de transformació i donar la visibilitat necessària al problema d’un sector amb uns recursos limitats.
Amb aquesta finalitat, es convoca un certamen artístic en què les persones que hi participen han de presentar una obra de caràcter visual, juntament amb un text relacionat amb aquesta i que plantege una reflexió sobre la transició cap a un turisme més verd.

2.REQUISITS I FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

2.1. Persones participants
-Estar matriculat o matriculada en alguna universitat pública valenciana durant l’any 2021.

2.2. Requisits de les obres
-Les disciplines artístiques admeses són pintura, fotografia, gravat, il·lustració i videoart.
Les obres s’han de centrar en la temàtica que respon al lema:
«TRANSICIÓ CAP A UN TURISME SOSTENIBLE»
-El nombre màxim d’obres que es poden presentar és d’una per artista o col·lectiu, i no poden haversigut presentades a altres certàmens ni premiades en qualsevol altre concurs.
-En cas de col·lectius, l’obra s’ha de presentar amb el nom de l’estudiant o l’estudianta que elrepresente, a més del nom del col·lectiu.
-Les dimensions mínimes de la pintura, fotografia, gravat o il·lustració són de 40 x 60 cm, i lesmàximes de 100 x 100 cm.
-La resolució dels vídeos presentats ha de ser de 1920 x 1080 (Full HD), en format horitzontal.
-Les obres també poden ser compostes, díptics o tríptics, sempre que la suma de les dimensionscomplisca les especificacions.
-Les obres que hagen sigut seleccionades per a l’exposició, s’han de lliurar físicament en la data ques’indique després de la decisió i en un suport rígid, sense vidre ni marc.

2.3. Formalització de sol·licituds i documentació
Les sol·licituds s’han de presentar en dues modalitats (totes dues obligatòries).

-MODALITAT 1. DOCUMENTACIÓ EN PAPER
Sol·licitud de l’annex II d’aquesta convocatòria, degudament emplenada.
Es poden presentar en el registre general de la Universitat de València (edifici del Rectorat, a l’avinguda de Blasco Ibáñez, 13, 46010–València) o en qualsevol dels registres auxiliars.
També es poden presentar en qualsevol de les formes establertes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
A l’efecte del compliment del termini es té en compte la data i l’hora de presentació per registre d’entrada.
Les sol·licituds han d’anar adreçades a la seu de la Càtedra Nova Transició Verda:
Palau de Cerveró. Plaça de Cisneros, 4
46003 – València
A més, cal adjuntar-hi la documentació següent:
-El títol de l’obra.
-Una fitxa tècnica de l’obra.
-Un currículum breu (400 caràcters).
-Les dades personals i de contacte.
-Un text explicatiu en què es relacione l’obra amb el tema de la convocatòria (un màxim de 500paraules). Aquest text de reflexió i conscienciació serà valorat amb el mateix interès per a la selecciódel treball presentat.
La persona participant declara que les dades aportades són veraces i es compromet a mantenir-les actualitzades.
Si la documentació aportada és incompleta, d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, complete la documentació o n’esmene les deficiències, amb l’advertiment que, si no ho fa, implicarà el desistiment de la sol·licitud.
No es tindran en compte les sol·licituds que no completen correctament el procés de presentació establert.

-MODALITAT 2. DIGITAL.
Les persones participants han d’enviar les fotografies i/o vídeos de la seua obra Omplint el formulari de la pàgina web: https://creativitatverda.com/formulario/
Cada concursant pot presentar un màxim de dues imatges per obra.
Les imatges enviades han de tenir una resolució no inferior a 5 megapíxels i una grandària no superior a 3 Mb, a més de complir els requisits exposats en l’apartat 2.2, els vídeos a més a més s’han de trametre juntament amb la resta de documentació mitjançant un enllaç de descàrrega tipus WeTransfer, TransferXL o semblant .
2.4. Termini
Les sol·licituds es poden presentar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i fins al 20 d’octubre de 2021.

3.PREMI

El certamen ofereix tres premis en metàl·lic:
1r premi: 500€.
2n premi: 300€.
3r premi: 200€.
A més, es farà una exposició itinerant amb els primers premis i els treballs qualificats pel comitè organitzador.
El premi es finança amb càrrec al capítol VII del pressupost de la Càtedra Nova Transició Verda de la Universitat de València per a l’any 2021, orgànica 3050460409, específica 20200665, per un import màxim de mil euros (1000 €).

4.ÒRGAN INSTRUCTOR, ÒRGAN D’AVALUACIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

4.1. Òrgan instructor de la convocatòria
L’òrgan instructor d’aquesta convocatòria és el Servei de Transferència i Innovació de la Universitat de València.

4.2. Òrgan d’avaluació
La comissió d’avaluació de les sol·licituds presentades està formada per les persones següents (o aquelles en qui deleguen la seua representació):
-La directora de la Càtedra, en representació de la Universitat de València.
-La directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència segona de la Conselleria d’Habitatge de la GVA.
-Una persona de la UV de reconegut prestigi en la matèria.
La comissió d’avaluació és designada per la vicerectora d’Innovació i Transferència, i té la facultat d’interpretar qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases per a un millor compliment de l’objectiu del premi. La composició completa del jurat es publicarà en la web de la Universitat de València i en la web de la Càtedra.

4.3. Criteris de valoració
Les obres es valoren segons els criteris següents:
.Compliment de l’objectiu: adequació de l’obra a la temàtica del concurs (30%).
.Qualitat tècnica de l’obra (30%).
.Qualitat estètica: capacitat per a comunicar visualment i fer ressaltar la importància d’unturisme sostenible (20%).
.Creativitat: originalitat del tema i de la presentació, la frescor de la temàtica i la imaginacióde l’artista en la realització de l’obra (20%).
És responsabilitat del comitè organitzador:
-Rebutjar les obres que no s’ajusten a les bases d’aquesta convocatòria.
-Seleccionar les obres que es consideren de més interès per a ser exhibides.
-Deliberar i decidir sobre els premis d’aquesta convocatòria.
Aquest jurat està facultat per a declarar desert qualsevol dels premis d’aquesta convocatòria i concedir les mencions honorífiques que estime oportunes, i la seua decisió és inapel·lable.
En queden excloses les candidatures les obres de les quals tinguen un contingut que atempte contra l’honor de tercers, els drets humans i tot allò que puga causar rebuig social pel seu caràcter racista, sexista o xenòfob, o que siguen il·legals.
Una vegada feta la selecció de les obres, s’anunciarà a cada persona participant si ha sigut seleccionada a la seua adreça de correu electrònic, i serà convocada al lliurament de premis i a una exposició itinerant.
L’estudiant o estudianta es compromet a lliurar o enviar l’obra si és seleccionada i, posteriorment, a recollir-la, seguint les indicacions del comitè organitzador.
Les persones participants es fan responsables de l’enviament o transport de l’obra fins al lloc de l’exposició i del seu muntatge, amb el suport del personal de producció i organització del projecte.
En finalitzar l’exposició, les persones participants hauran de retirar els treballs pel seu compte, en un termini màxim que es comunicarà a partir de la clausura. Si no els retiren dins del termini indicat, s’entén que renuncien a la seua propietat i passaran a ser propietat de la Universitat.
Les persones que siguen premiades amb alguna dotació econòmica no poden optar als premis de les convocatòries següents.


5.RESOLUCIÓ

L’òrgan competent per a la resolució de la convocatòria és el Vicerectorat d’Innovació i Transferència.
La resolució de concessió es publicarà, amb efectes de notificació, en el tauler oficial de la Universitat de València [https://tauler.uv.es] i serà comunicada a totes les persones participants.
La resolució del premi es farà pública en un acte organitzat per la Càtedra al novembre de 2021 i serà publicada, amb enllaços a la publicació del tauler oficial, en la pàgina web de la Càtedra Nova Transició Verda, en la pàgina web del programa UVCÀTEDRES [http://www.uv.es/catedres] i en els mitjans que es consideren més adequats.
La convocatòria pot ser declarada deserta per incompliment de les condicions que s’hi exigeixen o perquè cap dels treballs presentats haja arribat al mínim de qualitat exigit.
El procediment de concessió és el règim de concurrència competitiva, d’acord amb la secció primera del capítol II de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
La resolució es farà en un termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el DOGV, segons el que estableix l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les presents bases.

6.DRETS D’IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL


L’organització es reserva el dret de publicar un catàleg virtual en la seua pàgina web o un catàleg imprès, amb les obres de tots els estudiants i estudiantes seleccionats.
La persona participant atorga al comitè organitzador una llicència suficient sobre els drets de reproducció, difusió i comunicació pública i posada a la disposició de les imatges de les seues obres per tot el temps que legalment siga possible, dins de l’àmbit de promoció d’aquest esdeveniment o en edicions posteriors.
En tot cas, es respectaran els drets morals que l’autor ostente sobre la seua obra.
La participació en aquesta convocatòria comporta també el consentiment de les persones participants perquè el seu nom i la seua imatge puguen ser utilitzats en els mitjans de difusió que es consideren oportuns, amb finalitats publicitàries i de promoció dins d’aquest esdeveniment o en edicions posteriors.
Les obres premiades passen a formar part del fons artístic de la Universitat, de manera que les persones premiades autoritzen la Universitat a reproduir aquestes imatges en tots els mitjans de comunicació i suport que determine necessaris per a la difusió del premi i/o projectes, campanyes nacionals i internacionals. Les imatges sempre seran utilitzades amb la inclusió del nom de l’autor o l’autora.

7.DADES DE CARÀCTER PERSONAL

7.1. Dades del responsable
Universitat de València – Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. de Blasco Ibáñez 13
46010 València
lopd@uv.es
7.2. Finalitats i base jurídica del tractament
D’acord amb el que disposen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, les dades personals subministrades en aquest procés s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València escaients, amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el premi de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
7.3. Procedència de les dades
La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades per la persona sol·licitant.
7.4. Destinataris de les dades personals
En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la sol·licitud de participació en el programa, se cediran les dades estrictament necessàries en els supòsits i per a les finalitats següents:
-A entitats financeres per al pagament dels imports dels premis concedits.
-Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de València.Addicionalment, a efectes informatius, es pot informar de la resolució en pàgines web allotjades enel domini oficial de la Universitat de València.
-Publicació de les persones beneficiàries, import i objecte de l’ajuda en el portal de transparènciade la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), d’acord amb el que disposen l’article 8.1a)de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,i l’article 9.1 e) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
-A la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), per donar compliment al que estableix l’article20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
7.5. Termini de conservació de les dades
Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d’acord amb els criteris següents.
A.Quant a les persones concurrents a les quals no se’ls concedisca l’ajuda, les dades es conservarandurant els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents.
B.Quant a les persones concurrents a les quals se’ls concedisca l’ajuda, les dades es conservarandurant tot el període vinculat a la gestió del programa, s’incorporaran si escau a l’expedient del’estudiant i es conservaran amb finalitats d’acreditació i certificació de la concessió i de qualsevolaltre mèrit acadèmic relacionat.
7.6. Drets
Les dades personals facilitades seran incorporades als fitxers sota la responsabilitat del comitè organitzador a fi de gestionar la participació en l’esdeveniment i informar sobre altres serveis propis ode tercers.
Les persones participants consenten que les seues dades personals siguen tractades d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic adreçat a uvcatedres@uv.es, des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant un escrit acompanyat de la còpia d’un document d’identitat i, si és el cas, de documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al delegat de Protecció de Dades a la Universitat de València.
7.7. Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control
La Universitat de València i les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i a l’RGPD. Tenen habilitada una adreça (lopd@uv.es) per a qualsevol informació, suggeriment, petició d’exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.
7.8. Polítiques de privacitat de la Universitat de València
Les nostres polítiques de privacitat es poden consultar en http://links.uv.es/qBf2qd6

8.COMPATIBILITAT

Aquests premis són compatibles amb qualsevol altre tipus de premi o ajuda pública o privada.

9.LEGISLACIÓ APLICABLE

Tot allò que no estiga previst en aquesta convocatòria s’ha d’interpretar d’acord amb la legislació aplicable a les ajudes i altres aportacions dineràries sense contraprestació realitzades pels ens pertanyents al sector públic de la Comunitat Valenciana, és a dir, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 9/2008, de 3 de juliol, que modifica la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions de la Comunitat Valenciana, i la Llei 1/2015 de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. L’estudiant es compromet a l’acceptació íntegra i incondicional d’aquestes normes de participació en l’esdeveniment, que declara conèixer i acceptar, i que s’obliga a complir.
L’incompliment d’alguna de les normes o la inclusió de dades incorrectes pot donar lloc a l’exclusió de la persona participant d’aquesta acció. Si la sol·licitud inicial no posseeix els requisits que assenyala la convocatòria, es requerirà la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, es considera que desisteix de la seua petició.
La Universitat no respon de la pèrdua, deterioració o sostracció de les obres que siguen lliurades, encara que siga per cas fortuït de força major, i són a compte i risc de l’autor o l’autora els danys que per qualsevol causa puguen patir les obres durant el temps que es troben en possessió de la Universitat. La persona concursant pot contractar pel seu compte la classe d’assegurança que empare els riscos al·ludits anteriorment, sense que puga reclamar a la Universitat cap quantitat per aquest concepte.
Les persones participants han de mantenir indemne el comitè organitzador respecte a les reclamacions de tercers sobre l’autoria de les obres i sobre drets de propietat intel·lectual o d’imatge vinculats a aquestes, així com de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la difusió de les obres.
Aquestes normes de participació es regeixen per la normativa espanyola. La participació en aquesta acció implica que la persona participant accepta el fur que li puga correspondre i també els tribunals i jutjats de València com a competents per a dilucidar qualsevol reclamació.
Qualsevol incidència que puga sorgir i que no es reflectisca en aquestes normes ha de ser resolta pel comitè organitzador segons el seu saber i millor criteri.
Per motius raonats, el comitè organitzador pot modificar aquestes normes.
Així mateix, les normes de participació estan disponibles en la pàgina web de l’esdeveniment i en les xarxes socials.

10.RECURSOS

Contra la resolució de concessió d’aquests premis, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes des de l’endemà de la seua publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la seua publicació.